De Waterval | Lagere school

In de lagere school gaan we op twee manieren aan de slag met leerstof: via contracten en projecten. Ook muzische vorming, crea, cultuurbeschouwing en lichamelijke opvoeding komen uitgebreid aan bod. Samenwerken, samenleven, conflicthantering, betrokkenheid, respect, veelzijdigheid, medeverantwoordelijkheid en inspraak zijn van fundamenteel belang in onze school. 

Hoe gaan we te werk?

Contractwerk

De leerkrachten van de lagere school ontwerpen zelf bundels met de leerstof voor wiskunde en Nederlands. De bundels draaien rond specifieke thema’s en noemen we contracten. De leerkracht past, indien nodig, de contracten aan per leerling. Zo bieden we kinderen die moeite hebben met bepaalde leerstof extra opdrachten. Sterkere leerlingen dagen we dan weer uit met moeilijkere oefeningen.

We gaan dus flexibel om met het voorziene aanbod, afgestemd op de verschillende noden van onze kinderen. Zo realiseren we verdieping en verbreding, inoefening en herhaling, uitdaging en hulp op maat.

Projectwerk

Voor het vak wereldoriëntatie werken we projectmatig. De kinderen van het eerste leerjaar kozen bijvoorbeeld het project ‘Boomhutten’.

 1. Ontdekkingsfase: de kinderen gaan op stap in het bos en ontdekken verschillende soorten bomen.
 2. Leerfase: we voeren een klasgesprek en vragen ons af hoe het blad van een boom er precies uitziet, wat het verschil is tussen loof- en naaldbomen, enzovoort.
 3. Uitvoeringsfase: dankzij een handige papa maken de kinderen een bouwplan voor een echte boomhut. Daarna timmeren ze houten planken in elkaar.
 4. Presentatiefase: het is tijd voor de plechtige inhuldiging van de boomhut in aanwezigheid van de ouders.

In een project komen altijd ‘kennen‘ (bv. kennis over bomen), ‘kunnen‘ (bv. knutselen), en ‘zijn‘ (bv. samenwerken) aan bod. Bij de evaluatie houden we rekening met die drie aspecten. Kinderen staan ook stil bij hun eigen prestaties. Dit is een mooi voorbeeld van ervaringsgericht onderwijs.

Cultuurbeschouwing

Op onze school kan je geen godsdienst volgen. In de plaats daarvan bieden we het vak cultuurbeschouwing aan, waarin kinderen uitgebreid kennismaken met diverse culturen en religies. Daarbij staat respect voor ieders overtuiging centraal. We staan stil bij de ander, maar ook bij onszelf. We kijken samen naar de wereld, onderzoeken en filosoferen.

Creatieve vorming

Elke week hebben alle kinderen ‘Crea’. Er is een klasoverschrijdend aanbod voor kleuters en voor de kinderen van de lagere school. Ze mogen zelf kiezen voor een activiteit, of doen een eigen voorstel. Een greep uit het aanbod:

 • Muziek
 • Toneel
 • Dans
 • Beeld (knutselen, tekenen, schilderen)
 • Multimedia (foto, film)

Samen school maken

Leerlingen krijgen onder begeleiding inspraak in de werking van de school. Tijdens het wekelijkse ‘Forum’ maken we samen afspraken, vieren we jarigen en praten we problemen uit. Oudere kinderen leiden het Forum en schrijven een verslag.

Hoe evalueren we?

We werken niet met een klassiek puntensysteem. Toch volgen we de ontwikkeling van onze kinderen nauwgezet op. Ons evaluatiebeleid is gebaseerd op de volgende principes:

 • We bekijken het algemeen functioneren van het kind. Niet enkel cognitief, maar ook sociaal, emotioneel en lichamelijk.
 • We evalueren via inhoudelijke beoordelingscriteria, die volgens ons meer zeggen dan louter cijfers. Zo proberen we ook een cultuur van concurrentie tussen onze leerlingen te vermijden.
 • We staren ons niet blind op het eindresultaat, maar volgen de evolutie die een kind doormaakt.
 • Kinderen evalueren zichzelf. Zo krijgen ze zicht op hun eigen sterktes en werkpunten.

Na de evaluatie volgt steeds een oudercontact. We organiseren drie oudercontacten per schooljaar, waarbij de leerkracht steeds alle bevindingen bundelt in een evaluatieverslag.